Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh vì hòa bình

Đảng đã xác định, đến năm 2025, xây dựng Quân đội nhân dân tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

xem thêm


Danh mục: