Chính phủ: Nghiên cứu tăng mức giảm trừ gia cảnh tính thuế cá nhân

Bộ Tài chính được giao nghiên cứu, đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân để gỡ khó khăn cho đời sống người dân, theo Nghị quyết của Chính phủ.

xem thêm


Danh mục: