2023 cả nước tinh giản biên chế 84.140 người

Thủ tướng yêu cầu thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong gắn với tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào quý 3-2024.

xem thêm


Danh mục: